Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Dpi Coding Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen laitteiden, varaosien ja tarvikkeiden kauppaan, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Ensisijaisesti sovelletaan aina Dpi Coding Oy yleisiä toimitusehtoja.

2. Toimitus

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa Espoossa tai Jyväskylässä. Toimitusehto voi olla myös vapaasti päämiehemme varastossa. Hinnastossa ja tarjouksissa on hinnoiteltu pakkaamaton tavara. Käsittely- ja toimituskulut laskutetaan erikseen toimituksen yhteydessä. Toimitus katsotaan hyväksytysti vastaanotetuksi, ellei siitä ole huomautettu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä.

Vahingonvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ostajalle tai kuljetusliikkeelle. Myyjä voi vakuuttaa toimituksen ostajan laskuun.
Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähetetty ostajalle tai kun se on ilmoitettu toimitusvalmiiksi, ja ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta.

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

3. Toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole sovittu, myyjä määrää toimituksen ajan. Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varasto voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle tarjouksen saaneelle.

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.
Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa este, jota myyjä ei voi voittaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilauksen kokonaisarvoon.

Toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi. Myyjän vahingonkorvausvastuu ei koske välillisiä vahinkoja.

4. Hinnat

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja ovat ilman toimituspakkausta myyjän tiloissa Espoossa, Jyväskylässä tai päämiehellä. Hinnat koskevat toimittajien tehdaspakkauksien mukaisia määriä, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Myyjä varaa oikeuden muuttaa hinnastossa ilmoitettuja hintoja ilmoittamatta siitä erikseen.
Jos tulli, arvonlisävero tai joku muu toimitukseen liittyvä vero tai julkinen maksu muuttuu tai sellainen tulee lisää lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai jos viranomaisen tulkinta aiheuttaa sen, että toimitukseen liittyvä vero tai maksu, jota aikaisemmin ei ole peritty, määrätään maksettavaksi, muutetaan toimituksen hintaa vastaavasti.

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu.

6. Valuuttasidonnaisuus

Hinnat ovat täydestä määrästään (100%) sidottu toimittajan laskutusvaluuttaan. Ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole erikseen määritelty vertailukurssia tai vertailukurssin ajankohtaa, johon hinta on sidottu, käytetään vertailukurssina sopimuksen syntymispäivän ao. valuutan kurssia. Vertailukurssin ajankohtana voidaan pitää myös myyjän määrittelemää muuta ajankohtaa, kuten tavarantoimittajan laskun eräpäivää.

Jos em. valuuttojen ja Euron välinen vaihtosuhde muuttuu enemmän kuin +/-2 %, myyjä varaa oikeuden muuttaa hintoja vastaavalla määrällä.

7. Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv, ellei toisin sovita. Viivästyskorko on 11 % pa. Perimme lainmukaisen 40 euron vakiokorvauksen perintäkuluista, mikäli maksu on viivästynyt niin, että yrityksellä olisi oikeus viivästyskorkoon. Mikäli ostajalla on huomautettavaa laskusta, huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskutuspäivästä.

8. Takuu-vastuu tuotteen virheestä

Myyjä antaa ostajalle takuun tuotteen virheettömyydestä siinä laajuudessa kuin tuotteen valmistaja/toimittaja on sen myöntänyt. Raaka-aine- ja valmistusvirheet myyjä sitoutuu korjaamaan valintansa mukaan joko kunnostamalla virheelliset tuotteet tai toimittamalla uudet virheettömät tuotteet veloituksetta.

Ostajan tulee viipymättä palauttaa virheelliset tuotteet myyjälle tarkastettavaksi. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärästä varastoinnista, käsittelystä tai käytöstä: suunnittelu- tms. virhe, eikä normaalista kulumisesta tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista. Syöpymiselle alttiiden tuotteisen valinnasta vastaa ostaja, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti sovittu.
Virheellisten tuotteiden palautuskuluista vastaa ostaja ja korjattujen tai uusien tuotteiden toimituskuluista vastaa myyjä.

Takuuna toimitetuille ja korjatuille tai uusille tuotteille myyjä antaa alkuperäisen toimituksen mukaisen takuun lisättynä, sillä ajalla, jolloin tavaraa ei vian vuoksi ole voitu käyttää.
Myyjän vastuu tavaran virheestä rajoittuu takuuseen, eikä myyjä ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja.

10. Tilauksen peruuttaminen

Ostaja voi peruuttaa tilauksen vain myyjän suostumuksella. Sovitusta varastotuotteiden peruutuksista hyvitetään enintään kahdeksankymmentä (80) prosenttia tuotteiden hinnasta. Nimenomaan ostajaa varten hankittuja tai valmistettuja välitystuotteita, koskevia tilauksien peruutuksia myyjä ei hyväksy. Myyjä voi peruuttaa jälkitoimituksen, mikäli sen arvo koko tilaukseen nähden on vähäinen.

11. Tuotteen palauttaminen

Palautuslähetyksessä tulee olla kopio myyjän laskusta tai lähetteestä sekä ostajan lähete, josta käy ilmi syy, miksi tuote palautetaan, ja myyjän edustaja, jonka kanssa asiasta on sovittu.
Palautettavien tuotteiden tulee olla vahingoittumattomina alkuperäispakkauksissaan ja sisältää kaikki niihin liittyvät osat (johdot, manuaalit yms.). Muussa tapauksessa hyvitetään tapauskohtaisesti enintään kahdeksankymmentä (80) prosenttia tuotteen hinnasta. Palautettava tavara ensisijaisesti korvataan uudella tuotteella, toissijaisesti hyvitetään. Palautuskuluista vastaa ostaja eikä niitä hyvitetä.

Jos palautuksen osalta em. ehdot eivät täyty, palautusta EI käsitellä.

12. Salassapito

Ostaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina myyjältä saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Ostajalla ei ole itsellään, eikä kolmannen osapuolen kanssa oikeutta käyttää eikä hyödyntää myyjältä saamiaan tieoja, laitepiirustuksia tai suunnitelmia. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.

13. Erimielisyydet

Kaupasta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet tulisi ensisijaisesti ratkaista osapuolten kesken. Mikäli ratkaisua ei synny, riitaisuudet ratkaistaan myyjän kotipaikan käräjäoikeudessa Suomen lakien mukaan.